نوشته‌ها

قابلیتهای موردنیاز برای مدیریت پیچیدگی پروژههای coPS

ماهیت و حساسیت بالای پروژههای توسعه سیستم ها و محصولات پیچیده میتواند منجر به پیچیدگیهای بالا در سطوح مختلف عملیاتی و سازمانی در این پروژهها بشود که نیازمند نوع خاصی از مدیریت و سازماندهی میباشد. شناسایی قابلیتهای کلیدی موردنیاز، خصوصا در پر…

Downloads

قابلیتهای موردنیاز برای مدیریت پیچیدگی پروژههای coPS

ماهیت و حساسیت بالای پروژههای توسعه سیستم ها و محصولات پیچیده میتواند منجر به پیچیدگیهای بالا در سطوح مختلف عملیاتی و سازمانی در این پروژهها بشود که نیازمند نوع خاصی از مدیریت و سازماندهی میباشد. شناسایی قابلیتهای کلیدی موردنیاز، خصوصا در پروژههای تحقیق و توسعه صنعت نفت و گاز که از سطوح پیچیدگی بالاتری برخوردار هستند حائز اهیمت زیادی است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق، شناسایی قابلیتهای کلیدی موردنیاز برای مدیریت سیستمها و محصولات پیچیده در پروژههای تحقیقوتوسعه صنعت نفت و گاز کشور میباشد. برای دستیابی به این هدف، یک مدل اندازهگیری کارا بر اساس روشهای تصمیمگیری گروهی و سیستمهای استنتاج فازی، با بکارگیری رویکرد دلفی-فازی، متناسب با مسئله تحقیق ایجاد شده است و از نتایج و تحلیلهای مدل برای شناسایی و پرورش قابلیتهای مهمتر موردنیاز سازمان استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قابلیتهای مدیریت ریسک، یکپارچگی سیستم و توانمندیهای فردی همچون رهبری و ارتباطات برای مقابله و مدیریت پیچیدگی در پروژههای موردمطالعه دارای اهمیت بیشتری هستند. مقاله حاضر در سال 97 به کوشش محمدصادق پاک نهاد و محسن سلیمی راد و رضا توکلی مقدم  به نگارش در آمده و در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه منتشر گردیده است.