نوشته‌ها

قابلیتهای موردنیاز برای مدیریت پیچیدگی پروژههای coPS

ماهیت و حساسیت بالای پروژههای توسعه سیستم ها و محصولات پیچیده میتواند منجر به پیچیدگیهای بالا در سطوح مختلف عملیاتی و سازمانی در این پروژهها بشود که نیازمند نوع خاصی از مدیریت و سازماندهی میباشد. شناسایی قابلیتهای کلیدی موردنیاز، خصوصا در پر…