Downloads

بهینه سازی سبد پروژه های سازمان؛ رویکرد خوشه بندی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی

چکیده انتخاب صحیح پروژدها يكي از مهم ترین اقدامات سازمان های پروژه محور در راستای مدیریت راهبردی است و محدودیت منابع موجب می شود سازمان ها نتوانند روی تمامی پروژه ها سرمایه گذاری نمایند. از این رو، انتخاب مجموعه پروژه های موردنظر سازمان يا پورتفولیوی پروژه ها به نحوی که بتواند اهداف و استراتژی های سازمان را با درنظر گرفتن محدودیت های سازمانی برآورده سازد، بسیار حائز اهمیت است. برای تحقق این مهم و به منظور تصمیم گیری دقیق تر، پژوهش حاضر از سه مرحله غربال جهت تشکیل سبد پروژه سازمان استفاده نموده است. در مرحله اول، غربال پروژه ها براساس معیارهای انتخاب پروژه و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی اولویت بندی شده اند. از آنجایی که بیش ترین هزینه های هر سازمان ناشی از ریسک پروژه و اتمام دیرهنگام است و همچنین ممکن است پروژه ای از اولویت خوبی برخوردار باشد ولی انجام آن برای سازمان دارای درجه بالایی از ریسک بوده و هزینه های زیادی را به همراه داشته باشد، لذا در مرحله دوم غربال، پروژه ها براساس ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK خوشه بندی فازی شدند. براساس نتایج خوشه بندی، پروژه ها در سه خوشه قرار گرفتند.