نوشته‌ها

,

حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور: مطالعه ای مبتنی بر فراترکیب

پتانسیل قابل توجه برای بهبود فرایندهای دانش و یادگیری در سازمان های پروژه محور از یک سو، و محدودیت های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آنها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است. اما این چالش ها کمتر در رویه ه…

Downloads

حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور: مطالعه ای مبتنی بر فراترکیب

پتانسیل قابل توجه برای بهبود فرایندهای دانش و یادگیری در سازمان های پروژه محور از یک سو، و محدودیت های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آنها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است. اما این چالش ها کمتر در رویه های موجود حکمرانی دانش و پژوهشهای مرتبط، مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بهره گیری از روش فراترکیب، تصویری روشن و جامع از مفهوم حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور در قالب ابعاد مختلف آن ارائه نماید. با تکمیل مراحل اجرایی روش فراترکیب و بر مبنای یافته های ۱۱ منبع علمی که با بررسی و ارزیابی دقیق و گام به گام از بین ۶۵ منبع اولیه انتخاب شده بودند، عناصر سازنده مفهوم حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور در قالب ۱۱۸ کد، ۱۹ مفهوم و ۶ مقوله، سازماندهی گردید که هر یک بخشی از چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور را تبیین می نمایند. علاوه بر این، میزان اهمیت و اولویت هر یک از عناصر سازنده مفهوم نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون تعیین گردید. جامعیت و ماهیت عام چارچوب پیشنهادی، امکان بهره گیری از آن را در مطالعات نظری و بررسی های کاربردی در سازمان های پروژه محور فعال در صنایع گوناگون، فراهم می نماید. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسط فؤاد بقراطی، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان ارائه گردیده است.