نوشته‌ها

ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش

تعریف موضوع ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کارجهت: - ارتقا آموزش - گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل - هم افزایی و صرفه جویی در هزینه ها - دسترسی به ابزارهای مالی و فناوری های پیشرو - خرید و فروش سریع تر و بهینه - ا…

Downloads

ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش

تعریف موضوع ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کار (بیتوبی) جهت: - ارتقا آموزش - گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل - هم افزایی و صرفه جویی در هزینه ها - دسترسی به ابزارهای مالی و فناوریهای پیشرو - خرید و فروش سریع تر و بهینه - افزایش صادرات - ارتقا ضرائب و فاکتورهای اقتصادی در سطوح محلی، منطقه ای و کشوری گامی اساسی در تحقق این ساختارهای مشترک است