نوشته‌ها

,

ويژگي برنامه زمانبندي موفق در پروژه هاي ساختماني

همان طور كه مي دانيد برنامه زمانبندي يكي از ا سناد مهم پروژه محسوب ميشود. برنامه زمانبندي در حقيقت نق شه راه اجراي پروژه از شروع تا پايان ويا همان تحويل محصول پروژ ه است كه به روشني مسيراجراي پروژه را براي تيم پروژه مشخص ميكند. به طور خلاصه برن…

Downloads

ويژگي برنامه زمانبندي موفق در پروژه هاي ساختماني

همان طور كه مي دانيد برنامه زمانبندي يكي از ا سناد مهم پروژه محسوب ميشود. برنامه زمانبندي در حقيقت نق شه راه اجراي پروژه از شروع تا پايان ويا همان تحويل محصول پروژ ه است كه به روشني مسيراجراي پروژه را براي تيم پروژه مشخص ميكند. به طور خلاصه برنامه زمانبندي در راستاي موارد زيرتهيه ميشود : • يك زبان مشترك بين كليه اركان كليدي پروژه (شامل كارفرما، مشاور، پيمانكار و ...) • يكي از معتبرترين اسناد در زمينه لايحه تاخيرات و دعاوي پروژه. • ابزاري كاربردي جهت برآورد هزينه هاي پروژه • مديريت منابع نيروي انساني و ماشين آلات و مصالح ، و بودجه پروژه • يك زبان مشترك بين مراحل اصلي پروژه شامل مهندسي، خريد، اجرا و راه اندازي پروژه • ابزاري جهت رصد و كنترل وضعيت پيشرفت پروژه در طول عمر پروژه و....