نوشته‌ها

,

200نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نکته 1 تعریف پروژه هر فعالیت (activity )که دارای هدف (objective )تعریف شده (defined )و قابل اندازهگیری (measured )باشد، پروژه نامیده میشود. □ نکته ۲ اهداف اهداف معمولاً در قالب زمان و هزینه اندازه گیری می شوند. اهداف کیفی به صورت ویژگی (specification )پ…

توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهاي نفتی

در براي جذب سرمایه گذاري، مدیریت ریسک هاي این صنعت ضروري است. باید توجه داشت که بسته به ماهیت ریسک ممکن است مدل رفتاري ریسک و راهکارهاي مقابله با آن متفاوت باشد. در صنایع نفت و گاز هرچند که سرمایه گذاري هاي عظیمی جهت به حداقل رساندن ریسک ها ا…

پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟

مدیریت پروژه به انگلیسی: Project management تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند.[۱] به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق ال…
,

بررسی مدیریت پروژه و انواع آن

مدیریت پروژه:   - مدیریت زمان - مدیریت هزینه - مدیریت خدمات - مدیریت هماهنگی - مدیریت کیفیت - مدیریت ریسک - مدیریت منابع انسانی - مدیریت ارتباطات - مدیریت قرارداد وتدارکات …
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی…

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

در این مقاله ما ابتدا مروری مختصر بر روی برآورد هزینه، کلاس های آن و برخی از روش های مورد استفاده می نماییم، پس از مختصر مطالب در خصوص برآورد هزینه به تشریح مدلی می پردازیم که هدف از توسعه آن محاسبه Contingency یا هزینه رخدادهای احتمالی پرو…
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمان ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدل هاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طرا…

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

در این مقاله سعی بر آن شده  ابتدا مروری مختصر بر روی برآورد هزینه، کلاس های آن و برخی از روش های مورد استفاده آنها گردد، پس از مختصر مطالب در خصوص برآورد هزینه به تشریح مدلی می پردازد که هدف از توسعه آن محاسبه Contingency یا هزینه رخدادهای احتمال…

Downloads

200نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نکته 1 تعریف پروژه هر فعالیت (activity )که دارای هدف (objective )تعریف شده (defined )و قابل اندازهگیری (measured )باشد، پروژه نامیده میشود. □ نکته ۲ اهداف اهداف معموالً در قالب زمان و هزینه اندازهگیری میشوند. اهداف کیفی بهصورت ویژگی (specification )پیگیری میشوند. □ نکته ۳ مثال  محصول شهریور سال آینده با اعتبار 011 میلیون تومان عرضه خواهد شد.  هزینه تولید محصول نباید بیشتر از 01 میلیون تومان باشد.و...

توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهاي نفتی

در براي جذب سرمایه گذاري، مدیریت ریسک هاي این صنعت ضروري است. باید توجه داشت که بسته به ماهیت ریسک ممکن است مدل رفتاري ریسک و راهکارهاي مقابله با آن متفاوت باشد. در صنایع نفت و گاز هرچند که سرمایه گذاري هاي عظیمی جهت به حداقل رساندن ریسک ها انجام گرفته؛ اما کماکان خطراتی وجود دارد. لذا شاید لازم باشد که به جاي آنکه تلاش هاي بسیاري در کنترل این ریسک انجام دهیم در برنامه هاي تنظیم شده تمرکز را بر روي به حداقل رساندن ریسک قبل از شروع کار داشته باشیم. در این جهت استفاده از قراردادهاي متناسب با اوضاع و احوال حاکم و توزیع مناسب ریسک در این قراردادها، انعقاد قرارداد بیمه و به کارگیري روش هاي تأمین مالی براي پوشش ریسک هاي اقتصادي پروژه، به کارگیري تکنولوژي هاي برتر و مطمئن براي دست یابی به حداکثر ظرفیت مخازن نفتی و... می توانند تا حدود زیادي ریسک هاي حاصل از پروژه را کاهش دهند.شود.

پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟

مدیریت پروژه به انگلیسی: Project management تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند.[۱] به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می‌گیرد.

بررسی مدیریت پروژه و انواع آن

مدیریت پروژه:   - مدیریت زمان    - مدیریت هزینه   - مدیریت خدمات   - مدیریت هماهنگی   - مدیریت کیفیت   - مدیریت ریسک   - مدیریت منابع انسانی   - مدیریت ارتباطات   - مدیریت قرارداد وتدارکات

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی و پیاده سازي مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی هاي آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور در ایران است. براي این منظور، ابتدا انواع مدلهاي موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگیها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره گیري از مدلهاي موجود، فرآیندهاي مدل به همراه ساختار و جزئیات اجراي هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادي قابل تعمیم به سازمانهاي مشابه است.

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

در این مقاله ما ابتدا مروری مختصر بر روی برآورد هزینه، کلاس های آن و برخی از روش های مورد استفاده می نماییم، پس از مختصر مطالب در خصوص برآورد هزینه به تشریح مدلی می پردازیم که هدف از توسعه آن محاسبه Contingency یا هزینه رخدادهای احتمالی پرو…

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

مقاله حاضر از نشریه تخصصی مهندسی صنایع - دوره 47 - شماره 1 فروردین ماه 92 (ص 93-143) برای شما عزیزان گلچین و ارائه شده است . خاطر نشان می گردد نویسندگان مقاله آقایان  دکتر احد نظری ، مجید جابری و محسن صادق عمل نیک می باشند.

توسعه مدل ریسکی برآورد هزینه پروژه های سرمایه ای به روش برآورد فاکتوری

مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 1397 می باشد که توسط آقای مهندس علیرضا انتصاری و سرکار خانم شروین کریمیانپور ارائه گردیده است.