نوشته‌ها

روز جهانی مدیریت پروژه

اولین پنجشنبه نوامبر روز جهانی مدیریت پروژه را به تمامی اعضای محترم سمپیران تبریک میگوییم.