نوشته‌ها

عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح و ساخت و راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی- زیرسطحی تهران)

در اکثر پروژه ها با سیستم های مختلف اجرایی، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مختلف وجود دارد که این امر در نهایت به از بین رفتن سرمایه های ملی می انجامد. از طرفی نیاز به بهره برداری سریع تر از پروژه ها و بکارگیری دانش و تجربه اجرایی پیمانکار…