نوشته‌ها

Downloads

پادکست شماره 6 رادیو پروژه

منبع: رادیو پروژه  

پادکست شماره 4 رادیو پروژه(مصاحبه)

پادکست چهارم رادیو پروژه

پادکست شماره 1 رادیو پروژه (مصاحبه)

مصاحبه قسمت اول منبع: رادیو پروژه

پادکست شماره 1 رادیو پروژه (آموزش)

پادکست شماره 1 رادیو پروژه + مصاحبه