نوشته‌ها

,

الگويي براي طرح دعاوی قراردادی در پروژه ها

هدف خلاصه مديريتي تشريح تمامي مواردي است كه مدير ارشد كارفرما (دريافت كننده ادعا) بايد بداند و شامل تشريح پروژه، آنچه رخ داده، آنچه پيمانكار ميخواهد و دليلي است كه به واسطه آن پيمانكار خود را محق ميداند. خواننده بايد با مطالعه اين خلاصه بتواند درك روشني …

Downloads

الگويي براي طرح دعاوی قراردادی در پروژه ها

هدف خلاصه مديريتي تشريح تمامي مواردي است كه مدير ارشد كارفرما (دريافت كننده ادعا) بايد بداند و شامل تشريح پروژه، آنچه رخ داده، آنچه پيمانكار ميخواهد و دليلي است كه به واسطه آن پيمانكار خود را محق ميداند. خواننده بايد با مطالعه اين خلاصه بتواند درك روشني از كليات دعاوي (بدون مطالعه كل مدرك) پيدا كند. خلاصه مديريتي اولين بخش از يك مدرك سه سطحي طرح دعاوي است. اين سه سطح عبارتند از:  خلاصه مديريتي  پيكره اصلي  اطلاعات و مدارك پشتيبان (پيوستها) مخاطب هدف اين بخش مدير ارشد يا فرد تصميمگيري است كه ممكن است با پروژه و مسايل آن آشنا نباشد. خلاصه مديريتي بايد بتواند خواننده را مجاب كند كه پيمانكار محق بوده، واقعيت را بيان ميكند و استحقاق تعديل در قرارداد را دارد....