نوشته‌ها

گذشته، حال و آینده دانش مدیریت پروژه با تکیه بر تحلیل محتوای بروندادهای علمی

 مطالعه ادبیات هر حوزه دانشی که در قالب زبان علمی آن حوزه متجلی می شود، ابزاری مناسب برای آگاهی از وضعیت آن دانش و شناسایی نقاط ضعف و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود است. دانش مدیریت پروژه نیز به عنوان یک رشته دانشگاهی و حوزه تحقیقاتی در حال گست…