نوشته‌ها

موانع حاکمیت خوب پروژه های پورتفولیو در سازمان های متولی زیرساختهای راه کشور

نقش کلیدی طرح های زیر ساخت دولتی در ارتقای رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را | دو چندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آ…

Downloads

موانع حاکمیت خوب پروژه های پورتفولیو در سازمان های متولی زیرساختهای راه کشور

نقش کلیدی طرح های زیر ساخت دولتی در ارتقای رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را | دو چندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آنها در جهت منافع عمومی در گرو حاکمیت خوب مجموعه پروژه هایی می باشد که در سطحی کلان تر از تک پروژه و در قالب پورتفولیوها اعمال می شود. بهره گیری از اصول حاکمیت خوب در این سطح، منجر به ارتقای عملکرد پورتفولیو و نتایجی چون تخصیص بهینه منابع به پروژه ها در راستای ملزومات استراتژیک سازمان می شود. اما اعمال چنین حاکمیتی در بستر پیچیده دولتی با موانعی افزون تر از بخش خصوصی مواجه است که شناسایی و تحلیل این موانع راه را برای طراحی سیستم های حاکمیتی متناسب هموار می سازد. برای تحقق این امر از تجارب ۱۸ نفر از صاحبان تجربه با سابقه ۱۵ - ۲۵ سال تصدی مسئولیت های کلیدی تأثیر گذار بر حاکمیت پورتفولیوهای زیرساخت بهره گیری شد که به عنوان جامعه پژوهش و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی - توسعه ای و از نوع پژوهش کیفی بوده و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شده است. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و سپس تحلیل شدند. براساس نتایج پژوهش، موانع حاکمیت خوب پورتفولیوهای پروژه های زیرساخت در پنج گروه شامل موانع كلان راهبردی، موانع کلان ساختاری، موانع رفتاری، موانع سازمانی و موانع اعتباری دسته بندی و در قالب یک الگوی ساختاری سه لایه ای ترسیم شدند. مقاله حاضر در سال 96 منتشر شده که به کوشش رضا فلسفی، محمدباقر نوبخت ، سیدحمید خدادادحسینی،محمدحسین صبحیه و سید مهدی الوانی به نگارش در آمده است.