نوشته‌ها

ارائه مدلی مفهومی جهت تدوین استراتژی پروژه (مطالعه موردی تدوین استراتژی و راهکارهای عملی برای پروژه ساخت پالایشگاه گاز در پارس جنوبی)

استراتژی پروژه ابزاری نوین جهت ارتقا اثربخشی مدیریت در پروژه های معاصر میباشد و استفاده از این ابزار در بخش برنامه ریزی پروژهها می تواند موجب بهبود عملکرد مدیران پروژه ها در راستای دستیابی و تأمین اهداف ذینفعان کلیدی گردد. هدف از این تحقیق ارائه مد…

Downloads

ارائه مدلی مفهومی جهت تدوین استراتژی پروژه (مطالعه موردی تدوین استراتژی و راهکارهای عملی برای پروژه ساخت پالایشگاه گاز در پارس جنوبی)

استراتژی پروژه ابزاری نوین جهت ارتقا اثربخشی مدیریت در پروژه های معاصر میباشد و استفاده از این ابزار در بخش برنامه ریزی پروژهها می تواند موجب بهبود عملکرد مدیران پروژه ها در راستای دستیابی و تأمین اهداف ذینفعان کلیدی گردد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی پروژه است تا به وسیله آن مراحل مورد نیاز و الویت های انجام آن، در فرآیند تدوین مشخص و چگونگی ایجاد استراتژی پروژه تشریح گردد، جهت دستیابی به هدف این تحقیق، ابتدا اقدام به مطالعات نظری در این حوزه و استخراج گامهای مورد نیاز در فرآیند تدوین استراتژی پروژه گردید. سپس این گامها دسته بندی و الویت بندی شد و بعد از آن اقدامات لازم الاجرا در هر گام تعیین و ارتباط بین آنها تعریف و تعیین شد و در نهایت مدلی مفهومی جهت تدوین استراتژی پروژه بر اساس آراء خبرگان و با استفاده از روش دلفی ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد برای تدوین استراتژی در پروژه ها بدوا باید وضعیت آنها در زمان تدوین استراتژی شناسایی و تحلیل گردد و بر آن اساس چشم انداز پروژه تعیین شود، گام میانی بررسی ریسکهای پروژه میباشد که در تشخیص گزینه های مختلف استراتژی و بررسی آنها و تعیین استراتژی پروژه مؤثر خواهد بود و نهایتا کنترل و بازنگری گام انتهایی است که انجام آن در طول پروژه اجتناب ناپذیر است. این تحقیق می تواند مورد بهره برداری پژوهشگران و کارشناسان در حوزه برنامه ریزی پروژه و برنامه ریزی استراتژیک سازمانها قرار گیرد. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسط دکتر محمود گلابچی و سعید صدری و حسین نقاش طوسی و شیما یاراحمدی ارائه گردیده است.