نوشته‌ها

,

روشهاي تحليل تأخيرات پروژه

چگونه تغييرات ايجاد شده را مديريت كنيم؟ • سهم كارفرما از تغييرات چقدر است؟ • سهم پيمانكار از تعييرات چقدر است؟ • ميزان خسارت تحميل شده بر پيمانكار چقدر است؟ • ميزان خسارت تحميل شده بر كارفرما چقدر است؟ • بر چه مبناي مي توان ادعاهاي قرارد…

Downloads

روشهاي تحليل تأخيرات پروژه

چگونه تغييرات ايجاد شده را مديريت كنيم؟ • سهم كارفرما از تغييرات چقدر است؟ • سهم پيمانكار از تعييرات چقدر است؟ • ميزان خسارت تحميل شده بر پيمانكار چقدر است؟ • ميزان خسارت تحميل شده بر كارفرما چقدر است؟ • بر چه مبناي مي توان ادعاهاي قراردادي را محاسبه نمود؟ تعريف: تأخير، عمل يا رويدادي است كه زمان تعيين شده براي انجام فعاليتي مشخص را طولاني تر كند.