نوشته‌ها

,

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتص…

بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی وتعیین میزان تاثیرآنها برمعیارهای هزینه،زمان وکیفیت

کی از مهمترین هدف ها در مدیریت پروژه که نیاز به توجه ویژه ای دارد موفقیت پروژه است . موفقیت پروژه را می توان انجام کار با هزینه مناسب ، کیفیت مناسب و در زمان مناسب دانست و تاخیر یکی از مهمترین و مکررترین پدیده های رایج در پروژه هاست و از نظ…

رتبه بندی ریسک های موثر بر تاخیر درپروژه های بالادستی نفت و گاز

مطالعات در حوزه صنعت نفت و گاز به دلیل نقش و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور در سال های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است و گسترده وسیعی از پروژه های امکان سنجی، احداث، بهرهبرداری و ... جهت ارتقاء سطح تولید و دستیابی به تکنولوژی روز در این…

Downloads

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتصاد جهانی دارند، افزایش چشمگیری یابد. علیرغم اهمیت و هزینه زیاد ابرپروژهها، درصد زیادی از آنها با چالشهای زیادی دست به گریبان هستند و دچار شکست میشوند، لذا روشهای مدیریت کنونی پروژه ها جوابگوی مدیریت آنان نیست. در این نوشتار تالش شده با مروری بر ادبیات فنی ابرپروژه ها از 40 کتاب و مقاله که از سال 2000 به بعد منتشر شده است، نگاهی به ویژگیها، چالشهای پیشروی ابرپروژه ها، علل بروز مشکالت در این پروژه ها و راهکارهای مطرح شده برای کاهش مشکالت آنها انداخته شود.

بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی وتعیین میزان تاثیرآنها برمعیارهای هزینه،زمان وکیفیت

کی از مهمترین هدف ها در مدیریت پروژه که نیاز به توجه ویژه ای دارد موفقیت پروژه است . موفقیت پروژه را می توان انجام کار با هزینه مناسب ، کیفیت مناسب و در زمان مناسب دانست و تاخیر یکی از مهمترین و مکررترین پدیده های رایج در پروژه هاست و از نظر هزینه ، کیفیت و زمان تاثیرات منفی بر موفقیت پروژه می گذارد . در این پژوهش نسبت به شناسایی علل پیشامد تاخیر در پروژه های توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 3 تهران پرداخت شده است ، که 33 عامل موثر بر ایجاد تاخیر شناسایی و مهمترین آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP اولویت بندی شدند و از نظر خبرگان مشخص شد تاثیرات منفی این عوامل بر هزینه 7 برابر زمان و 6 برابر کیفیت اهمیت دارد و تاثیر منفی آنها بر کیفیت 3 برابر زمان دارای اهمیت است و در این میان معیار زمان دارای کمترین میزان تاثیر و به نحوی کمترین اهمیت است .

رتبه بندی ریسک های موثر بر تاخیر درپروژه های بالادستی نفت و گاز

مطالعات در حوزه صنعت نفت و گاز به دلیل نقش و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور در سال های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است و گسترده وسیعی از پروژه های امکان سنجی، احداث، بهرهبرداری و ... جهت ارتقاء سطح تولید و دستیابی به تکنولوژی روز در این…