نوشته‌ها

,

عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

شهرداري تهران با انبوهي از پيچيدگيهاي مراودات يك مجموعه انساني ميليونی روبرو است كه خواست ها و انتظارات آنان نيز به همان نسبت انبوه و پيچيده میباشد. به علاوه در وضعيت جاري تهران، نقش پايتخت بودن آن نيز از جهات مختلف بر مشكلات و پیچیدگی های مس…

روش محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی در پروژه

محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی مقوله سادهایست ولی اهمیت فراوانی دارد و می تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان تاخیرات فنی و یا مالی محاسبه شده در پروژه داشته باشد و به تبع آن میزان خسارت محاسبه شده بر اساس تاخیرات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین…

Downloads

فازهاي 24و23و22 پارس جنوبي روشهاي تحليل تأخيرات پروژه

این فایل توسط محمد مهدی توکلی ارائه شده است.

عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

شهرداري تهران با انبوهي از پيچيدگيهاي مراودات يك مجموعه انساني ميليونی روبرو است كه خواستها و انتظارات آنان نيز به همان نسبت انبوه و پيچيده میباشد. بهعالوه در وضعيت جاري تهران، نقش پايتخت بودن آن نيز از جهات مختلف بر مشكالت و پیچیدگیهای مسائل میافزاید. این پویایی و پیچیدگی مستلزم ارائه خدمات مستمر بهویژه در بخش عمران شهری در دو بخش خدمات زیربنایی و خدمات جاری میباشد. در اين ميان سرمایهگذاریهای عظيمي نيز طي ساليان اخير در طرحهای بزرگي از قبيل مترو و بزرگراهها و مشابه آن صورت گرفته كه گرچه زيربنايي و حائز اهميت است ولی مستلزم هزینههای زیادی است. لذا با توجه به حجم فعالیتها هرگونه برنامهریزی و آیندهنگری بهمنظور کاهش هزینهها در نهایت میتواند موجب ارتقای حجم و کیفیت خدمات شود. با توجه به حجم قابلتوجه فعالیتهای عمرانی شهرداری تهران در چند سال اخیر و تعریف مجموعهای از پروژههای زیربنایی و محرک توسعه که هرکدام به نوعی مجموعهای از پروژههای تکمیلی را مستلزم هستند، موضوع توجه به اثرات تأخیر پروژههای عمرانی در دو محور امکان ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش هزینههای مالی بسیار درخور توجه میباشد، بهنحویکه در مواردی مشاهده میشود که بار مالی ناشی از تأخیر پروژههای عمرانی باعث به هم خوردن تراز مالی بودجه عمرانی شده و ادامه سایر پروژهها را نیز با تأخیر مواجه میسازد. اطالع از نقش عوامل تأثیرگذار بر تأخیر پروژهها و بهرهبرداری از شاخصهای مستخرج در کنترل عوامل مؤثر بر تأخیر میتواند سهم قابلتوجهی در کاهش اثرات نامطلوب جانبی آن داشته باشد. لذا در این پژوهش با استفاده از مطالعات به انجام رسیده در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و استفاده از نظرات صاحبنظران و مدیران شهرداری تهران بهویژه جناب آقای دکتر کامبیز مصطفی پور، گزارشی در این خصوص تهیه و تدوین گردیده است تا بهعنوان راهنمای عمل در اختیار همکاران و عالقهمندان قرار گیرد.

روش محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی در پروژه

محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی مقوله سادهایست ولی اهمیت فراوانی دارد و می تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان تاخیرات فنی و یا مالی محاسبه شده در پروژه داشته باشد و به تبع آن میزان خسارت محاسبه شده بر اساس تاخیرات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین موضوع در محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی عبارت است از: "چگونگی محاسبه بازه وقوع تاخیر" این کتاب در خصوص نحوه محاسبه بازه وقوع تاخیرات مالی با استناد به بخشنامه 5090 ،توضیحات کامل ارائه داده است و در رابطه با نحوه محاسبه بازه وقوع تاخیرات فنی نیز اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می دهد؛ آنچه که باید در نظر داشته باشید، دقت، توجه و صرف زمان کافی در زمان محاسبه همپوشانی تاخیرات است. این محتوا توسط عباس مقـدسی و زینب آقـابابایی تالیف و توسط سایت http://www.abbasmoghadasi.com/ منتشر شده است.