نوشته‌ها

بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی وتعیین میزان تاثیرآنها برمعیارهای هزینه،زمان وکیفیت

کی از مهمترین هدف ها در مدیریت پروژه که نیاز به توجه ویژه ای دارد موفقیت پروژه است . موفقیت پروژه را می توان انجام کار با هزینه مناسب ، کیفیت مناسب و در زمان مناسب دانست و تاخیر یکی از مهمترین و مکررترین پدیده های رایج در پروژه هاست و از نظ…

Downloads

بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی وتعیین میزان تاثیرآنها برمعیارهای هزینه،زمان وکیفیت

کی از مهمترین هدف ها در مدیریت پروژه که نیاز به توجه ویژه ای دارد موفقیت پروژه است . موفقیت پروژه را می توان انجام کار با هزینه مناسب ، کیفیت مناسب و در زمان مناسب دانست و تاخیر یکی از مهمترین و مکررترین پدیده های رایج در پروژه هاست و از نظر هزینه ، کیفیت و زمان تاثیرات منفی بر موفقیت پروژه می گذارد . در این پژوهش نسبت به شناسایی علل پیشامد تاخیر در پروژه های توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 3 تهران پرداخت شده است ، که 33 عامل موثر بر ایجاد تاخیر شناسایی و مهمترین آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP اولویت بندی شدند و از نظر خبرگان مشخص شد تاثیرات منفی این عوامل بر هزینه 7 برابر زمان و 6 برابر کیفیت اهمیت دارد و تاثیر منفی آنها بر کیفیت 3 برابر زمان دارای اهمیت است و در این میان معیار زمان دارای کمترین میزان تاثیر و به نحوی کمترین اهمیت است .