نوشته‌ها

,

برنامه ريزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه های مهندسی

در این پی دی اف به بررسی موارد زیر اختصاص پیدا میکند: يادآوری تعاريف مورد نياز برنامه ريزی و کنترل پروژه .ساختار پروژه های مهندسی روش های اجرايی و دستورالعمل های پروژه تيم برنامه ريزی وکنترل پروژه مرکز کنترل اسناد (DCC( برنامه ريز…

Downloads

برنامه ريزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه های مهندسی

در این پی دی اف به بررسی موارد زیر اختصاص پیدا میکند: يادآوری تعاريف مورد نياز برنامه ريزی و کنترل پروژه .ساختار پروژه های مهندسی روش های اجرايی و دستورالعمل های پروژه تيم برنامه ريزی وکنترل پروژه مرکز کنترل اسناد (DCC( برنامه ريزی وزمان بندی پایش و کنترل مدرس دوره: علی پهلوان