Downloads

آشنایی با انواع سیستم های اجرای پروژه

امروزه با متنوع تر شدن پروژه ها به دلیل ماهیت متفاوتشان، سیستم های قراردادی و سیستم های اجرای پروژه ها تفاوت دارند. سیستم های نویت ساخت و ساز و روش های جدید آن، تحولی عظیم در نوع قراردادهای پروژه نیز گذاشته است. با توجه به منحصر به فرد بودن و یکتایی تمامی پروژه ها، هر پروژه دارای شرایط ویژه مختص به خود می باشد. از این رو این ویژگی کارفرمایان را ملزم می نماید تا با شناخت بهتر سیستم های اجرای پروژه، روش مطلوب خود را برای پروژه مورد نظرشان برگزینند.