نوشته‌ها

قانون مالياتهاي مستقيم

محتوا حاضر متن این ابلاغیه می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور  ابلاغ گردیده است. این ابلاغیه در پنج باب میباشد و درباره ی موضوعات مختلف مالیاتی است. …

Downloads

قانون مالياتهاي مستقيم

محتوا حاضر متن این ابلاغیه می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور  ابلاغ گردیده است. این ابلاغیه در پنج باب میباشد و درباره ی موضوعات مختلف مالیاتی است.