نوشته‌ها

,

CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE(الحاقیات PMBOK)

Project management and many of its practices originate from construction projects and formed the foundation of the original 1987 document, The Project Management Body of Knowledge. As such, many of the processes and practices within the Guide…

Downloads

CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE(الحاقیات PMBOK)

Project management and many of its practices originate from construction projects and formed the foundation of the original 1987 document, The Project Management Body of Knowledge. As such, many of the processes and practices within the Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) are directly applicable to construction projects. The awareness, growth, and recognized value of project management to all kinds of projects and industries has led to a broadening of concepts and an inclusiveness that does not, in some aspects, fully cover current project management practices found in the worldwide construction industry. While the changes may not be substantial, there are sufficient differences from other industries and applications to warrant an extension. مدیریت پروژه و بسیاری از اقدامات آن از پروژه های ساختمانی نشات می گیرد و اساس اصلی سند 1987 ، مجموعه دانش مدیریت پروژه را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، بسیاری از فرایندها و رویه های راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK ® Guide) مستقیماً برای پروژه های ساختمانی قابل استفاده هستند. آگاهی ، رشد و ارزش شناخته شده مدیریت پروژه برای انواع پروژه ها و صنایع منجر به گسترش مفاهیم و فراگیر شدن آن شده است ، که از برخی جنبه ها ، به طور کامل شیوه های مدیریت پروژه موجود در صنعت ساخت و ساز در سراسر جهان را پوشش نمی دهد. اگرچه ممکن است تغییرات قابل توجهی نباشد ، اما تفاوت های کافی با سایر صنایع و برنامه ها برای ضمانت تمدید وجود دارد.