نوشته‌ها

,

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتص…

Downloads

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتصاد جهانی دارند، افزایش چشمگیری یابد. علیرغم اهمیت و هزینه زیاد ابرپروژهها، درصد زیادی از آنها با چالشهای زیادی دست به گریبان هستند و دچار شکست میشوند، لذا روشهای مدیریت کنونی پروژه ها جوابگوی مدیریت آنان نیست. در این نوشتار تالش شده با مروری بر ادبیات فنی ابرپروژه ها از 40 کتاب و مقاله که از سال 2000 به بعد منتشر شده است، نگاهی به ویژگیها، چالشهای پیشروی ابرپروژه ها، علل بروز مشکالت در این پروژه ها و راهکارهای مطرح شده برای کاهش مشکالت آنها انداخته شود.