نوشته‌ها

سیستم مدیریت پروژه (ISO21500:2012)

ایزو ۲۱۵۰۰:۲۰۱۲ در باره ی مدیریت پروژه راهنمایی ارائه می دهد و می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و یا اجتماعی، و برای هر نوع پروژه، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و مدت آن پروژه، مورد استفاده قرار گیرد. ایزو ۲۱۵۰۰: ۲۰۱۲ یا م…