نوشته‌ها

,

ارائه الگویی براي مدیریت سبد پروژه برمبناي تحليل ارزش كسب شده از پروژه ها

هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی جهت مدیریت سبد پروژه با بکارگیری تکنیک ارزش کسب شده وتحلیل عملکرد پروژه ها بوسیله شاخص های زمانی/هزینه ای و همچنین تطابق با استراتژی سازمان می باشد. با توجه به این هدف، پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی نحوه تلفیق مدیری…