نوشته‌ها

,

استاندارد ICB

این استاندارد نگاه جامعی نسبت به شایستگیهای مدیریت پروژه ارائه مینماید. این استاندارد مدیریت پروژه حرفهای را در قالب 46 عنصر شایستگی ارائه کرده است و این عناصر را به سه حوزه اصلی شایستگی تخصصی (Technical) مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری (Beha…

Comparison between ICB and other Project Management Standards

اهمیت استانداردهای مدیریت پروژه -به خصوص استانداردهای بین‌المللی مانند PMBOK یا PRINCE2- یا ICB روز به روز در حال افزایش است. اما مهم ترین دلایل برای توجه به استانداردهای مدیریت پروژه چیست؟ به طو رخلاصه می توان به چند مورد اشاره کرد: 1-ارتبا…

Downloads

استاندارد ICB

این استاندارد نگاه جامعی نسبت به شایستگیهای مدیریت پروژه ارائه مینماید. این استاندارد مدیریت پروژه حرفهای را در قالب 46 عنصر شایستگی ارائه کرده است و این عناصر را به سه حوزه اصلی شایستگی تخصصی )Technical )مدیریت پروژه، شایستگی رفتاری )Behavioural )مدیریت پروژه و شایستگی مفهومی )Contextual )پروژه تقسیم بندی نموده است استاندارد ICB مبنایی را برای دریافت گواهینامههای مدیریت پروژه در چهار سطح به شرح ذیل فراهم میآورد: سطح A :راهبر پروژهها- بدین معنی که فرد قادر است تا با توجه به منابع، متدولوژیها و ابزارهایی که در اختیار دارد به راهبری یک طرح یا سبدی از پروژهها بپردازد. سطحB :مدیر ارشد پروژه- بدین معنی که فرد قادر است یک پروژه پیچیده را مدیریت نماید. سطح C :مدیر پروژه- بدین معنی که فرد قادر است، یک پروژه با پیچیدگی کم را مدیریت کند. یعنی عالوه بر به کارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه مناسب با این سطح نیز برخوردار میباشد. سطح D :دستیار مدیر پروژه- بدین معنی که فرد از دانش مدیریت پروژه برخوردار است و توانایی به کارگیری آن را دارد.

Comparison between ICB and other Project Management Standards

یادگیری و دنبال کردن استانداردهای جهانی، می‌تواند فواید بسیاری برای مدیران و فعالین صنعت داشته باشد. فوایدی که موفقیت بیش‌تر در مسیر شغلی، ارتباط موثرتر با سایر مدیران و به روز ماندن در حوزه‌ی مدیریت پروژه، فقط بخشی از آن هستند. اگر شما هم دوست دارید با این استانداردها بیش‌تر آشنا شوید، بر آن‌ها مسلط شوید و در سازمان‌ و کارهای خود پیاده سازی کنید میتوانید با مطالعه این محتوا علاوه بر آشنایی با استاندارد ICB که استاندارد انجمن مدیریت پروژه  با نام اختصاری IPMA می باشد ، با تفاوت های این استاندارد با سایر استانداردهای مدیریت پروژه آشنا شوید.