نوشته‌ها

استفاده از زمانبندی کسب شده همراه با تکنیکهای نمو هموار برای پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه در پروژه های مهندسی خرید ساخت (EPC )

تصمیم گیری در مورد آینده از جمله وظایف مهمی است که بر عهده مدیران پروژه است تخمین دقیق زمان و هزینه پایانی پروژه در حین انجام پروژه این تصمیم را برای مدیران ساده تر خواهد کرد. پروژه های EPC مبحث مهمی از انجام پروژه در کشور است که بخش اعظم بودج…

Downloads

استفاده از زمانبندی کسب شده همراه با تکنیکهای نمو هموار برای پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه در پروژه های مهندسی خرید ساخت (EPC )

تصمیم گیری در مورد آینده از جمله وظایف مهمی است که بر عهده مدیران پروژه است تخمین دقیق زمان و هزینه پایانی پروژه در حین انجام پروژه این تصمیم را برای مدیران ساده تر خواهد کرد. پروژه های EPC مبحث مهمی از انجام پروژه در کشور است که بخش اعظم بودجه دولت و بخش خصوصی به این دسته از پروژه ها تخصیص داده شده است ولی متاسفانه درصد زیادی از این پروژه ها با افزایش هزینه و تاخیر مواجه می شوند، که همین افزایش هزینه ها به علت افزایش زمان ، باعث صرفه اقتصادی نداشتن پروژه می گردد بنابراین لازم است در این پروژه ها راهکارهایی لحاظ گردد که با تخمین دقیق تر مدت زمان اتمام پروژه و هزینه اتمام پروژه و در نظر گرفتن شرایط پروژه شرایط مناسبتری جهت انجام کار فراهم گردد . تاکنون روش های نو آورانه بسیاری برای تخمین زمان و هزینه اتمام پروژه های EPCارائه شده که پایه و اساس اکثر آنها روش ارزش کسب شده است . البته جهت تخمین زمان این روش بعد از انجام دو سوم پروژه نتایج مناسبی را نشان نمی دهد و جهت رفع این مشکل جهت تخمین زمان در پروژه ها از روش زمان کسب شده استفاده می گردد یکی از روشهای افزایش دقت پیش بینی ها، استفاده از زمان کسب شده با استفاده از مدلهای ریاضی می باشد. از جمله تکنیکهای ریاضی مورد استفاده برای پیش بینی روش نمو هموار است در این روش سری های زمانی هموار شده و از این طریق به پیش بینی می پردازد. در این تحقیق سعی شده است تا با گسترش روش ارزش کسب شده و زمان کسب شده همراه با تکنیک ریاضی نمو هموار، تخمین دقیق تری از هزینه و زمان نهایی پروژه های EPC در زمینه ساخت پروژه های فولاد سازی فراهم گردد. همچنین با روش ارائه شده در این تحقیق، تخمین دقیقی از زمان دوره بعد این پروژه ها بدست می آید مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 97 می باشد که به کوشش فاطمه کاشفی به نگارش در آمده است.