نوشته‌ها

آشنایی با اصول جهانی پروژه ها -Nearly Universal Principles of Projects- NUPP

NUPP شامل مجموعه اصولی است که برای کسب بهترین نتيجه-ممکن در پروژه ها باید به بهترین شکل ممکن آن ها را بکار گرفت، صرفنظر از اینکه کدام متدولوژی یا رویکرد در مدیریت پروژه را استفاده ميکنيم. هر یک از منابع در دسترس (اعم از نيروی انسانی و متریال و ماشين…

Downloads

آشنایی با اصول جهانی پروژه ها -Nearly Universal Principles of Projects- NUPP

امل مجموعه اصولی است که برای کسب بھترین نتيجه-ممکن در پروژه ھا باید NUPP به بھترین شکل ممکن آنھا را بکار گرفت، صرفنظر از اینکه کدام متدولوژی یا رویکرد در مدیریت پروژه استفاده ميکنيم.