در این بخش از اساتید و افرادی که تجربه های عملی مدیریتی دارند دعوت کردیم و با آنها مصاحبه کردیم که بتوانیم از تجربیات و درس های آموزنده ی این افراد بهره مند شویم.

,

مصاحبه با جناب آقای دکتر پورسید آقایی

انجمن مدیریت پروژه کارگروه مدیریت دانش سلسله جلسات هم اندیشی با صاحبنظران مدیریت پروژه پیرامون موارد مهم قابل طرح در خصوص مدیریت دانش در مدیریت پروژه کشور اعضاء حاضر: آقایان دکتر زرگرپور، دکتر حامدی، دکتر پورسید آقایی و مهندسین زرآب…

مصاحبه با آقای مهندس جواد حاجیانی معاون محترم دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو

موضوع: بیان دیدگاه، کارهای انجام شده و چالش ها و تجربیات در زمینه مدیریت پروژه و مدیریت دانش دربخش آب وزارت نیرو مخاطبین: آقای مهندس جواد حاجیانی معاون محترم دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو و خانم مهندس شادی مرادی رئیس مح…
,

مصاحبه با آقای مهندس جوادی (مدیریت دانش)

مشخصات جلسه   موضوع: بیان دیدگاه، کارهای انجام شده و چالش ها و تجربیات در زمینه مدیریت دانش و استقرار آن مخاطب: آقای مهندس جوادی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران اعضاء کارگروه حاضر در جلسه: آقا…