مجموعه پادکست های اختصاصی سمپیران

,

سری اول از مجموعه پادکست های اختصاصی سمپیران

https://castbox.fm/episode/id3996408-id378954402?utm_source=podcaster&utm_medium=dlink&utm_campaign=e_378954402&utm_content=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20-%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-CastBox_FM اپیزود سوم ا…