نوشته‌ها

بررسی چالش ها و عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO )و راهکاهای پرداختن به آن ها

دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در توانمندسازی و ایجاد موفقیت در سازمان های پروژه محوراند. این دفاتر مسئولیت مددیریت پروژه را در سازمان پروژه محور به عهده گرفته و عالوه بر نظام بخشی و هماهنگی مدیریت پروژه ها، عملکرد سازمانی را نیز…
,

پياده سازي دفتر برنامه ريزي و كنترل پروژه ها

PMO يك واحد سازماني در ساختار مديريتي هلدينگ يا شركت مادر مي باشد كه ماموريت استانداردسازي فرآيندهاي مرتبط با پروژه ها و سازمان مادر و همچنين برنامه ريزي و كنترل پروژه ها را از منظر كلان در راستاي اهداف استراتژي سازمان جهت رسيدن به بهترين ع…

Downloads

بررسی چالش ها و عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO )و راهکاهای پرداختن به آن ها

دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در توانمندسازی و ایجاد موفقیت در سازمان های پروژه محوراند. این دفاتر مسئولیت مددیریت پروژه را در سازمان پروژه محور به عهده گرفته و عالوه بر نظام بخشی و هماهنگی مدیریت پروژه ها، عملکرد سازمانی را نیز در ارتقاء می دهند . از این رو تمایل سازمانها برای پیاده سازی و بهره برداری از خدمات آن ها رو به افزایش گذاشته است. اما آنچه در این بین حائز اهمیت می باشدد این است که چالش ها و موانع پیاده سازی و عملیاتی شدن آن ها کدام است؟ و چه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز و یا برون رفدت از آن هدا وجود دارد؟ همچنین، در خالل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه به چه نکات، اصول و یا عوامل کلیدی و مؤثری باید توجه نمود؟ در این رابطه چه رهنمودهایی مطرح است؟ این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات فوق است تا پس از مرور جامعی بر ادبیات تخصصی موضوع شامل مدل های پیاده سازی PMO و چالش ها و تجارب پیاده سازی آن، آنچه را که در باب چالش ها و عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی PMO قابل توجه است استخراج نمدوده، سپس با استفاده از مطالعه میدانی در شرکت مهندسی سپانیر که به دنبال توسعه دفتر مدیریت پروژه خود در قالب پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه است، آن ها را بررسی کرده و راهکارهای پرداختن به آن ها را ارائه نماید. نتایج تحقیق نکات کاربردی و ارزشمندی را برای پیاده سازی PMO ارائه می نماید.

پياده سازي دفتر برنامه ريزي و كنترل پروژه ها

PMO يك واحد سازماني در ساختار مديريتي هلدينگ يا شركت مادر مي باشد كه ماموريت استانداردسازي فرآيندهاي مرتبط با پروژه ها و سازمان مادر و همچنين برنامه ريزي و كنترل پروژه ها را از منظر كلان در راستاي اهداف استراتژي سازمان جهت رسيدن به بهترين عملكرد سازماني برقرارمیسازد