نوشته‌ها

جایزه جهانی MAKE

انجمن حمایت از کودکان کار، اولین سازمان غیرانتفاعی ایرانی شرکت‎کننده در جایزه جهانی MAKEجایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise) از سال ۱۹۹۸ با همکاری موسسه تحقیقات مدیریت دانش و سرمایه فکری Teleos و شبکه جهانی دان…