نوشته‌ها

,

ناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم

اجرای پروژه های زیربنایی از جمله موارد مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآید. ولی افزایش ادعا (Claim )در پروژه ها به دلیل عدم درک عوامل ایجادکننده آن و همچنین تأثیر عوامل آن بر یکدیگر، خصوصاً در پروژه های زیرزمینی که دارای ن…

Downloads

ناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم

اجرای پروژه های زیربنایی از جمله موارد مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآید. ولی افزایش ادعا (Claim )در پروژهها به دلیل عدم درک عوامل ایجادکننده آن و همچنین تأثیر عوامل آن بر یکدیگر، خصوصاً در پروژه های زیرزمینی که دارای ناشناخته های زیادی هستند، با اهداف پروژه رابطه معکوس دارد. در این پژوهش که به شناسایی مسیرهای ادعایی منجر به افزایش هزینه در پروژه های مترو کالان شهر تهران به روش طرح و ساخت و تأمین مالی (DBF )به عنوان مهمترین پروژه های زیرزمینی میپردازد، پس از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک، عوامل اصلی ادعا شناسایی شد. سپس با استفاده از روش پویایی سیستم (Dynamic System )تأثیر عوامل ایجاد ادعا بر یکدیگر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در نهایت با توسعه الگوی پویایی سیستم، مهمترین مسیرهای ادعایی منتهی به افزایش هزینه مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت هر ادعا در ارتباط با سایر ادعاها است و روابط علّی و معلولی بین آنها و مسیرهای ادعایی ایجاد شده ناشی از آن، نقش و اهمیت اصلی هر ادعا را نشان میدهد. از مهمترین مسیرهای ادعایی، اشتباه در داده های تحویلی به پیمانکار و ادعای شرایط فیزیکی غیرقابل پیشبینی که مختص پروژه های زیرزمینی است