نوشته‌ها

فایل ارائه روایت ‌های‌ یک ‌همکار،‌ مشاور ‌و ‌مشاهده‌ گر‌ از‌مسایل و‌ رفتارهای‌ مشترک ‌سازمان‌های‌ پروژه‌ محور

فایل ارائه روایت‌های‌یک‌همکار،‌مشاور‌و‌مشاهده‌گر‌از‌مسایل و‌ رفتارهای‌مشترک‌سازمان‌های‌پروژه‌محور پانزدهمین‌کنفرانس‌بین‌المللی‌مدیریت‌پروژه ارائه شده توسط مزدک عبایی – اسفند ۱۳۹۸ …

Downloads

فایل ارائه روایت ‌های‌ یک ‌همکار،‌ مشاور ‌و ‌مشاهده‌ گر‌ از‌مسایل و‌ رفتارهای‌ مشترک ‌سازمان‌های‌ پروژه‌ محور

فایل ارائه روایت‌های‌یک‌همکار،‌مشاور‌و‌مشاهده‌گر‌از‌مسایل و‌ رفتارهای‌مشترک‌سازمان‌های‌پروژه‌محور پانزدهمین‌کنفرانس‌بین‌المللی‌مدیریت‌پروژه ارائه شده توسط مزدک عبایی – اسفند ۱۳۹۸