نوشته‌ها

گستره ی دانش مدیریت پروژه

پروژه ها عموما در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمان هستند. پروژه ها موقتی و منحصر بفرد می باشند اما عملیات عادی تکراری و پایا هستند. از طریق عملیات عادی دستبابی به اهداف پروژه ای میسر نیست. عملیات عادی توزیع سازمانی دارند در حالیکه پروژ…

Downloads

گستره ی دانش مدیریت پروژه

پروژه ها عموما در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمان هستند. پروژه ها موقتی و منحصر بفرد می باشند اما عملیات عادی تکراری و پایا هستند. از طریق عملیات عادی دستبابی به اهداف پروژه ای میسر نیست. عملیات عادی توزیع سازمانی دارند در حالیکه پروژه ها می توانند بین واحدی باشند.