نوشته‌ها

گزارش پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

کنفرانس پانزدهم نیز همچون دوره‌های قبل در ۷ سالن موازی برگزار شد که برنامه های شاخص آن شامل موارد زیر می باشد:   سخنرانی کلیدی سخنرانی کلیدی که توسط صاحب‌نظران برجسته حوزه های مرتبط با مدیریت پروژه ایراد میشوند از جمله بخش های مهم کنفرانس مدی…