نوشته‌ها

روش هاي کنترل هزینه پروژه

کنترل هزینه پروژه تقریبا تمام پروژه ها باید به سمت خروجی مورد نظر در انتهاي پروژه، هدایت شوند. مسئول تیم پـروژه و از همـه مهمتر مدیر پروژه باید بتواند هزینه ها را کنترل کند. با این حال، تکنیک هاي متعددي وجود دارد که مـی توانـد براي این منظور مورد اس…