نوشته‌ها

استفاده از زمانبندی کسب شده همراه با تکنیکهای نمو هموار برای پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه در پروژه های مهندسی خرید ساخت (EPC )

تصمیم گیری در مورد آینده از جمله وظایف مهمی است که بر عهده مدیران پروژه است تخمین دقیق زمان و هزینه پایانی پروژه در حین انجام پروژه این تصمیم را برای مدیران ساده تر خواهد کرد. پروژه های EPC مبحث مهمی از انجام پروژه در کشور است که بخش اعظم بودج…