نوشته‌ها

آشنایی با فرایند اجرای پروژه های پتروشيمی

صنعت پتروشيمي يكي از بخشهاي اصلي صنعت نفت و از جمله صنايع مهم و مادر آشور است. اين صنعت به عنوان يكي از بخشهاي مهم صادرات غيرنفتي است آه در جهت شكوفايي اقتصادي آشور، توسعه صنايع پاييندستي، بوميسازي فناوري و گسترش واحدهاي بنيادي و همچنين توليد…

Downloads

آشنایی با فرایند اجرای پروژه های پتروشيمی

صنعت پتروشيمي يكي از بخشهاي اصلي صنعت نفت و از جمله صنايع مهم و مادر آشور است. اين صنعت به عنوان يكي از بخشهاي مهم صادرات غيرنفتي است آه در جهت شكوفايي اقتصادي آشور، توسعه صنايع پاييندستي، بوميسازي فناوري و گسترش واحدهاي بنيادي و همچنين توليد محصولات مرتبط نقش اساسي دارد. شرکت ملی صنایع پتروشيمي وابسته به وزارت نفت بوده و مسئوليت توسعه فعاليتهاي صنعت پتروشيمي کشور را به عهده دارد. اين شرآت در بدو تأسيس در سال ١٣٤٢ فعاليت خود را با واحد کوچک توليدی کود شيميایی شيراز آغاز نمود و در حال حاضر دومين توليدکننده و صادرکننده فرآوردههای پتروشيمي در خاورميانه است. در طول ساليان اخير نه تنها با افزایش حجم و گوناگونی محصولات، بلکه با پيشرفت در زمينههای فني و تحقيقاتی و فني نيز گام به سوی خودکفایی نهاده است.