نوشته‌ها

مديريت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهاي پيمانكاران پروژه هاي عمراني

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني آن کشور مي باشد.در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني آنها است در حالي كه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند يكي ا…