نوشته‌ها

, ,

معرفی پایان نامه: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش

دانشجو: رضازاده مهریزی، محمدحسین استاد راهنما اول: قاسم زاده، فریدون     سال: 1384 گروه آموزشی: مدیریت و اقتصاد             دانشگاه: شریف چکیده: مدیریت دانش (Knowledge Management) در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مدیریت …
,

معرفی پایان نامه: تحلیل ابعاد، اهداف و پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات تولیدی مطالعه موردی: شرکت سایپا (سالن پرس واحد نگهداری و تعمیرات)

دانشجو: خسروی، مژگان استاد راهنما اول: مصطفوی، مصطفی استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1395 گروه آموزشی: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه: شریف چکیده: اهمیت و گسترش روزافزون مدیریت دانش موجب تعریف ا…
,

معرفی پایان نامه: تحلیل مدیریت دانش، ابعاد و روش های پیاده سازی مطالعه موردی: شرکت صنعتی سردساز خودرو

دانشجو: ثقفیان، حمیده استاد راهنما اول: مصطفوی، مصطفی استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1390 گروه آموزشی: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه: شریف چکیده: تغییرات مستمر و ریشه‌ای مانند سیر ن…
,

معرفی پایان نامه: ارائه چهارچوب مدیریت دانش برای سازمان های پروژه محور

دانشجو: قمصری اصفهانی، نرگس استاد راهنما اول: شادرخ، شهرام استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1392 گروه آموزشی: مهندسی صنایع دانشگاه: شریف چکیده: دانش دانستن است که اگر در سازمانها در راستای اهداف سازمان مدیریت شود می‌تواند خلق ارزش کند در همین راستا سازمان های زیاد…
,

معرفی پایان نامه:کاربرد مدیریت دانش در توسعه مدیریت بازاریابی

دانشجو: باقری، احسان استاد راهنما اول: گلابچی، محمود استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1394 گروه آموزشی: مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه: تهران چکیده: در سال های اخیر در اینترنت و وب فرآیند جمع‌آوری داده…