نوشته‌ها

وظایف مدیران پروژه

برنامه ریزی: پلی است که زمان “حال” را به” آینده” مربوط می سازد.  تعیین اهداف کمی و کیفی سازمان ها  ایجاد یک استراتژی کلی برای دستیابی به این اهداف  افزایش احتمال رسیدن به اهداف  تمرکز بر روی اهداف و احتزاز از تغییر مسیر  تهیه ی ابزاری برای…