نوشته‌ها

واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني(تملك دارايي هاي سرمايه اي)(ظرفيت هاي قانوني و ظرفيت لازم در بخش خصوصي) به بخش خصوصي (مزدك عبايي)

اهداف /منابع و مراجع مروري بر وضع فعلي طرح هاي عمراني نيمه تمام • شناخت ظرفيت هاي قانوني • توجه به برخي مواردي كه توسط بخش خصوصي بايد مورد توجه قرار گيرد • در تنظيم اين ارايه از ضوابط مورد اشاره در متن، هفته تجارت فردا و اخبار …