نوشته‌ها

,

ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

بـا توجـه بـه توسـعه روز افـزون تکنولـوژی در صنایـع مختلـف و ضـرورت کسـب آن بـه خصـوص در کشـورهای در حـال توسـعه ،ضـرورت یافتـن راهکارهـای اثربخـش انتقـال تکنولـوژی از جملـه مسـائلی اسـت کـه همـواره مـورد توجـه ایـن کشـور ها بـوده اسـت. یکـی از راهکاره…

Downloads

ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

بـا توجـه بـه توسـعه روز افـزون تکنولـوژی در صنایـع مختلـف و ضـرورت کسـب آن بـه خصـوص در کشـورهای در حـال توسـعه ،ضـرورت یافتـن راهکارهـای اثربخـش انتقـال تکنولـوژی از جملـه مسـائلی اسـت کـه همـواره مـورد توجـه ایـن کشـور ها بـوده اسـت. یکـی از راهکارهـای انتقـال تکنولـوژی کـه بـه خصـوص در ایـران اهمیـت ویژهـای یافتـه ، انتقـال تکنولـوژی بـه روش مهندسـی معکـوس اسـت. درایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش تحقیـق کیفـی و اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان ضمـن بررسـی تعاریـف 1 ،بـا توجـه بـه و طبقـه بنـدی مهندسـی معکـوس و ارائـه مدلهـای متـداول آنبـا تمرکـز بـر روش مبتنـی بـر 115- HDBK-MIL الزامـات پيكـره دانـش مديريـت پروـژه مزایـای ایـن مـدل مفهومـی نسـبت بـه سـایر مدلهـا مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت.