نوشته‌ها

,

تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها

بازنگري پس از پروژه (Review Project After): - مغايرت برنامه ها و واقعيت در بخش هاي مختلف پروژه - بررسي تمامي موارد قابل تحويل پروژه و ميزان تحقق آنها - بررسي عملكرد و كارايي افراد تيم پروژه - بررسي رضايت مشتريان، كارفرما و ذينفعان از نت…

Downloads

تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها

بازنگري پس از پروژه (Review Project After(  مغايرت برنامه ها و واقعيت در بخش هاي مختلف پروژه  بررسي تمامي موارد قابل تحويل پروژه و ميزان تحقق آنها  بررسي عملكرد و كارايي افراد تيم پروژه  بررسي رضايت مشتريان، كارفرما و ذينفعان از نتايج پروژه  چگونه مي توان در پروژه هاي بعدي عملكرد بهتري داشت؟