نوشته‌ها

,

تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها

بازنگري پس از پروژه (Review Project After): - مغايرت برنامه ها و واقعيت در بخش هاي مختلف پروژه - بررسي تمامي موارد قابل تحويل پروژه و ميزان تحقق آنها - بررسي عملكرد و كارايي افراد تيم پروژه - بررسي رضايت مشتريان، كارفرما و ذينفعان از نت…