نوشته‌ها

مدیریت پروژه و مدیریت عملیات

عملیات، یک کارکرد سازمان اجرایی در راستاي انجام مداوم فعالیت هایی است که یک محصول را تولید می کنند یا یک خدمت تکراري را فراهم می سازند. برخی مثال ها عبارتند از: عملیات تولید، عملیات ساخت و عملیات حسابداري. پروژه ها از طریق ذات موقتی خود، می ت…