نوشته‌ها

مدیریت پروژه و مدیریت عملیات

عملیات، یک کارکرد سازمان اجرایی در راستاي انجام مداوم فعالیت هایی است که یک محصول را تولید می کنند یا یک خدمت تکراري را فراهم می سازند. برخی مثال ها عبارتند از: عملیات تولید، عملیات ساخت و عملیات حسابداري. پروژه ها از طریق ذات موقتی خود، می ت…

Downloads

مدیریت پروژه و مدیریت عملیات

عملیات، یک کارکرد سازمان اجرایی در راستاي انجام مداوم فعالیت هایی است که یک محصول را تولید می کنند یا یک خدمت تکراري را فراهم می سازند. برخی مثال ها عبارتند از: عملیات تولید، عملیات ساخت و عملیات حسابداري. پروژه ها از طریق ذات موقتی خود، می توانند در دستیابی به اهداف سازمانی، زمانی که با استراتژي سازمان همراستا می شوند، کمک نمایند. سازمان ها، برخی اوقات، عملیات، محصولات یا سیستم هاي خود را با ایجاد ابتکارات استراتژیک تجاري تغییر می دهند. پروژه ها نیازمند مدیریت پروژه اند در حالی که عملیات، به مدیریت فرآیند تجاري یا مدیریت عملیات نیازمند می باشند.