نوشته‌ها

مدیریت ذینفعان

مديريت ذينفعان ذي نفعان عبارتند از افراد و سازمان هايي در داخل و خارج سازمان پروژه که داراي حقوق و منافع جدي در پروژه هستند و یا چنين مي پندارند و یا در پروژه نقش اساسی را ایفا می کنند. …

Downloads

مدیریت ذینفعان

مديريت ذينفعان ذي نفعان عبارتند از افراد و سازمان هايي در داخل و خارج سازمان پروژه که داراي حقوق و منافع جدي در پروژه هستند و یا چنين مي پندارند و یا در پروژه نقش اساسی را ایفا می کنند.