نوشته‌ها

,

رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS

در سالهاي اخیر افزایش تقاضاي مسکن که بنا به دلیل مختلف رخ داده است باعث شده است که سیاست گذاري هایی در خصوص تولید مسکن به صورت صنعتی(انبوه سازي مسکن)صورت گیردد.پروژه هاي انبوه سازي مسکن مانند سایر پروژه هاي ساخت داراي اهدافی از جمله هزینه، زمان و …

Downloads

رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS

در سالهاي اخیر افزایش تقاضاي مسکن که بنا به دلیل مختلف رخ داده است باعث شده است که سیاست گذاري هایی در خصوص تولید مسکن به صورت صنعتی(انبوه سازي مسکن)صورت گیردد.پروژه هاي انبوه سازي مسکن مانند سایر پروژه هاي ساخت داراي اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. یکی از عوامل مهمی که این اهداف را می تواند تحت تأثیر قرار دهد طرح دعاوي می باشد. بنابراین مدیریت دعاوي، براي مدیران پروژه هاي انبوه سازي مسکن به منظور به کارگیري تمهیدات لازم در زمان عقد قرارداد ساخت یا در حین پروژه امري ضروري است. هدف این مقاله، بررسی و رتبه بندي دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسکن می باشد. براي این منظور با استفاده از روش TOPSIS FUZZY دعاوي بر مبناي تاثیر آنها بر اهداف هزینه اي ، زمانی و کیفی پروژه رتبه بندي خواهد شد. با استفاده از رتبه بندي بدست آمده ، بحرانی ترین دعاوي تعیین شده و راهنمایی براي پاسخگویی به دعاوي بدست خواهد آمد. این مقاله توسط آرمین منیر عباسی، فرناد نصیر زاده، احمد اسمعیل زاده دیزچی اصل گرد آوری شده است.