Downloads

شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگوی سازی پویایی سیستم

این پژوهش که در نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (TUSE) در سال 97 به چاپ رسیده است به شناسایی مسیرهای ادعایی منجر به افزایش هزینه در پروژه های مترو کلان شهر تهران به روش طرح و ساخت و تامین مالی (DBF) به عنوان مهم ترین پروژه های زیرزمینی می پردازد.