نوشته‌ها

مدیریت،برنامه ریزی و کنترل پروژه

( تکامل پله ای) و قاعده نامشخص در طرح بندی ونیز زمان بندی برنامه ، توانائیهای نامحدودی را به وجود آورده ، امکان تجدید فعالیتها و برنامه ریزی مجدد آن ها را برای آسانی کار نیز فراهم ساخته است. از سویی این برنامه ، قابلیت مناسبی برای ردیابی و پی…