نوشته‌ها

مديریت پروژه تصادفي

موفقيت پروژه بسيار متاثر از نقش بسيار اساسي فردي تحت عنوان مدير پروژه تا به حال اين فرصت را به دسـت آورده ايـد كـه مسـئول يك پروژه شويد ولـي ندانيـد چگونـه آن را بـا موفقيـت مديريت كنيد؟پروژه ها همـه جـا هسـتند، از عملـي كـردن يك ايده خلاقانه …

Downloads

مديریت پروژه تصادفي

موفقيت پروژه بسيار متاثر از نقش بسيار اساسي فردي تحت عنوان مدير پروژه تا به حال اين فرصت را به دسـت آورده ايـد كـه مسـئول يك پروژه شويد ولـي ندانيـد چگونـه آن را بـا موفقيـت مديريت كنيد؟پروژه ها همـه جـا هسـتند، از عملـي كـردن يك ايده خلاقانه تا توليد يـك محصـول يـا افتتـاح يـك سـازمان، همـه ي اينهـا پـروژه ناميده مي شوند.